ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

[ยกเลิก] ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ยกเลิก] ประกาศ

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๒,กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒, กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๒ กองทัพภาคที่ ๒, กรมทหารพรานที่ ๒๑ และ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘) ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ และ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการ จำนวน ๒๕๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e – bidding) (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

    ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้  เป็นเงิน ๘,๙๓๗,๐๗๔ บาท (แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

ดาวโหลด

2. ลงประกาศ งานเรือนแถว น.ประทวน ปี 61

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216