ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของกองพลทหารราบที่ ๓ และงานซ่อมปรับปรุงรั้วลวดหนามรอบคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓

  ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองพลทหารราบที่ ๓

               และงานซ่อมปรับปรุงรั้วลวดหนามรอบคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓

               กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

               (e-bidding)

——————————–

                   ด้วย  กองทัพภาคที่ ๒  จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองทัพบก งานซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองพลทหารราบที่ ๓ และงานซ่อมปรับปรุงรั้วลวดหนามรอบคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ ดำเนินการ จำนวน  ๔๗  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

                   ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้เป็นเงิน  ๒,๖๗๙,๘๑๘  บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ราคากลาง

3.ประกาศ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220