ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ (คลังวัตถุระเบิด) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ (คลังวัตถุระเบิด)

                       ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————–

                   ด้วย  กองทัพภาคที่ ๒  จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองทัพบก งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ (คลังวัตถุระเบิด) ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการ จำนวน  ๑๓๘  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

                   ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้เป็นเงิน  ๓,๑๗๖,๘๖๒  บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ราคากลาง

3.ประกาศ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 282
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6070
Total views : 444925