กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศร่างขอบเขตงานซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ 2) งานก่อสร้างโรงนอนทหาร 120 คน แบบ กห 06-6 (อนุโลมแบบ) พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ กห 07-1 ฉ. (อนุโลมแบบ) ของ ร.6 พัน.1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More