ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศขอบเขตของงาน ัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของหน่วย ร.8, ร.3 พัน.2, ร.8 พัน.3 และ ป.3 พัน.8 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ด าเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 425
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5390
Total views : 447084