ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของหน่วย ร.3 พัน.2, ร.8 และ ป.3 พัน.8 ให้กับ ช.2 พัน.202 ด าเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 871
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 8079
Total views : 442885