ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้องปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง ปรับปรุง และขยายหน่วย (โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้้า – ห้องส้วม) ระยะที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ด้าเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 8
Views Today : 102
Views Yesterday : 201
Views Last 30 days : 8224
Total views : 443214