กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เริ่มฝึกแล้วน้องคนเล็ก ปลูกฝัง สร้างพื้นฐาน และระเบียบวินัย ให้กับน้องใหม่ของกองทัพบก

     หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้เริ่มปลูกฝัง สร้างพื้นฐานความมีระเบียบวินัย โดยการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น เพื่อปรับสภาพจากพลเรือนให้มีคุณลักษณะของการเป็นทหาร ให้กับน้องทหารใหม่ ผลัด 2/65 ทั้งนี้ การฝึกในห้วงแรกยังคงต้องให้น้องทหารใหม่ได้ปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมต่อรับการฝึก โดยการฝึกของน้องทหารใหม่จะอยู่ในความดูแลของครูฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความปลอดภัย

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More