กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สร้างบ้านหลังใหม่ แก่ผู้ยากไร้ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ร.13 พัน 2 จัดกำลังพล จิตอาสา ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสี และ ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าดำเนินการสร้างบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลโคกสี จำนวน 1 ครัวเรือนให้กับ นางแดง สุวรรณเพชร อายุ 67 ปี เลขที่ 144 บ.โคกสี ม.1 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งเป็นผู้พิการและมีฐานะยากจนในเขตตำบลโคกสี ปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้ว 80%

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More