ประกาศราคากลาง ประกาศร่างขอบเขตงาน

ขออนุมัติจัดทำร่างประกำศและร่างเอกสารประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหารชั้นประทวน ของ ทบ.(ระยะที่ ๒) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (โดยใช้ก ำลังพลของหน่วย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออนุมัติจัดทำร่างประกำศและร่างเอกสารประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหารชั้นประทวน ของ ทบ.(ระยะที่ ๒) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (โดยใช้ก ำลังพลของหน่วย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด

0. ขออนุมัติจัดทำร่างประกาศ TOR ...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 487
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10035
Total views : 430527