ประกาศร่างขอบเขตงาน

ขออนุมัติจัดทำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงกำรซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหารชั้นประทวน ของ ทบ.(ระยะที่ ๒) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (โดยใช้ก ำลังพลของหน่วย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ด ำเนินกำร) ด้วยวิธีประกวดรำคำ  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออนุมัติจัดทำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงกำรซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหารชั้นประทวน ของ ทบ.(ระยะที่ ๒) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (โดยใช้ก ำลังพลของหน่วย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ด ำเนินกำร) ด้วยวิธีประกวดรำคำ  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด

2. ขออนุมัติจัดทำร่างประกาศ TOR ...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 282
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7368
Total views : 441976