กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประชาสัมพันธ์การสอบนักเรียนนายสิบปีงบประมาณ2565

**รวมหลักสูตร นนส. เหล่า ร. เข้ากับ นนส.ทบ. และกำหนดใช้หลักสูตร นนส.ทบ. ระยะเวลา 1ปี 6 เดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2,500 นาย** โดยสัดส่วนเป็นดังนี้
1.พลเรือน 500 นาย
   – สอบคัดเลือก 375 นาย
   – กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 125 นาย
     1.1.กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 35 นาย
     1.2.กลุ่มโรงเรียนในโครงการถิ่นทุรกันดารฯ 35 นาย
     1.3.กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานพิเศษ 15 นาย
     1.4.กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 5 นาย
     1.5.บุตรกำลังพล ทบ. 30 นาย
     1.6.กลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 5 นาย
2.ทหารกองประจำการ 2000 นาย
     2.1กลุ่มโควตาหน่วยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถไว้แล้ว 150 นาย
     2.2กลุ่มทหารกองเกินที่ร้องขอกองประจำการ 555 นาย
     2.3 กลุ่มทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด 555 นาย
     2.4กลุ่มทหารกองประจำการทั่วไป 740 นาย
………………………………..
ยศ.ทบ.จะเริ่มทำการรับสมัครในเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More