กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมใจสร้างฝายแบบผสมผสานและสร้างแนวกันไฟเพื่อดูแลป่าชุมชน

มทบ.210 เปิดการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2564 ณ บ.กุดสะกอย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
 
โดยภายในกิจกรรมหน่วยได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 นครพนม, ส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนนักศึกษาวิชาทหาร,และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ในการทำประชาพิจารณ์ ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการเรื่องป่าชุมชน” เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลป่าชุมชนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
 
จากนั้นได้ร่วมใจกันสร้างฝายแบบผสมผสาน และสร้างแนวกันไฟในพื้นที่ ป่าบ้านกุดสะกอย เพื่อให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาฟื้นฟูป่าอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความพร้อมและร่วมกันจัดการป่าไม้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More