กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (งานจ้างเหมา)

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (งานจ้างเหมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๐๐๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้าน เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดาวโหลด ประกาศ

ดาวโหลด ราคากลาง

3.ประกาศกองทัพภาคที่-2-1

1.ประกาศเผยแพร่แผน-1

2.รายละเอียดการประกาศเผยแพร่-1

4.ราคากลาง-1

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More