กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบโครงการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีมอบโครงการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 337 ระบบ ในพื้นที่ 18 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวิเชียร วันดี กำนัน ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม เป็นผู้แทนกลุ่มเกษตรกรทั้ง 18 จังหวัด เป็นผู้รับมอบโครงการ ณ บ้านหมากมาย หมู่ 3 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
     โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เป็นโครงการที่กองทัพภาคที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) เป็นโครงการสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ทำให้เกษตรกรมีน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในห้วงฤดูแล้ง ทำให้เพิ่มรายได้ โดยโครงการดังกล่าวมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 2,359 ครอบครัว และสามารถทำการเกษตรในห้วงฤดูแล้งได้ในพื้นที่ประมาณ 35,000 ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันเพื่อทำให้พี่น้องประชาชน มีความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More