กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กอ.รมอ.ภาค2 เปิดอบรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ที่ห้องประชุมโรงแรมเคเอส พาวิลเลี่ยน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 0900 โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นสื่อมวลชนและผู้นำชุมชนของแต่ละจังหวัดจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 56 คน ใช้เวลา 2 วัน ห้วง 10 – 11 มีนาคม 2563

     เพื่อที่จะได้สร้างความรู้ความเข้าใจนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องไปถ่ายทอด ให้กับสื่อมวลชนและผู้นำชุมชนในจังหวัดของตน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และตรงตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

     ในการนี้มีกิจกรรมและเรื่องบรรยายให้ความรู้ อาทิ แนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง, โครงการโคนมของ กองทัพภาคที่ 2 และกิจกรรมสันทนาการพัฒนาสัมพันธ์ รวมถึงแนะนำหน่วยงานที่สำคัญภายในค่ายสุรนารี

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร กล่าวทิ้งท้ายว่า การบริหารจัดการน้ำ เป็นโครงการระยะยาวที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และ กองทัพภาคที่ 2 ได้พยายามผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ววัน

     และปัญหาสำคัญในขณะนี้ คือปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอยู่ขณะนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มียอดผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ และกลับเข้ามาจำนวนมาก จำเป็นจะต้องอาศัยทุกคนช่วยในการประชาสัมพันธ์ ในข้อมูลสิ่งที่ถูกต้อง ให้ถึงพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น จะได้ช่วยกันสอดส่อง ปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงานให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทราบต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More