กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานกรรมการมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมา มอบทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561

     พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานกรรมการมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมา มอบทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด 19 จังหวัด ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3, ภาค 4 หัวหน้าส่วนราชการ 32 อำเภอ ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีพร้อมเพียงกว่า 1,000 คน

     มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา บุตรข้าราชการทหาร ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนการกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     สำหรับในปีการศึกษา 2561 มอบทุนการศึกษาในวันนี้ จำนวน 1,883 ทุน รวมเป็นเงิน 5,417,500 บาท แยกเป็นทุนการศึกษาแบบรายปี จำนวน 942 ทุน , ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวน 300 ทุน , ทุนส่วนกลาง จำนวน 5 ทุน, ทุนโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 12 ทุน ทุนนักเรียนตาบอด จำนวน 115 ทุน , ทุนบุตรทหาร ตำรวจ จำนวน 335 ทุน , ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวน 79 ทุน , ทุนนักเรียนพิการอื่นๆ จำนวน 45 ทุน , ทุนการศึกษาโรงเรียนร่มเกล้าฯ จำนวน 50 ทุน

     รวมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 96 โครงงาน จากโครงงานทั้งหมด 360 โครงงาน คือ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม
นอกจากนี้ยังมีผู้จิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน รวมทั้งสิ้น 4,915,818 บาท

     แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ตั้งแต่ปี 2528 และมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่เสียสละบริจาคทรัพย์ในการก่อตั้ง และสมทบทุนมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี จนปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเงินกองทุน 77,000,000 บาท สามารถนำเงินดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และนำไปจัดกิจกรรม การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคเป็นประจำทุกปี การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคสำเร็จได้ เพราะความตั้งใจของนักเรียน นักศึกษา และความเอาใจใส่ของครูอาจารย์ ที่ช่วยกันจัดทำโครงงานส่งเข้าประกวด ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด โครงงานนักเรียนระดับภาคในวันนี้ นำทุนการศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้า ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการทำความดี ตามที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างตลอดมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

อัลบั้มภาพ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More