กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “พี่ทหารสานฝัน สู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่ 5” ประจำปี 2561

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการ “พี่ทหารสานฝัน สู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่ 5” ประจำปี 2561  รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อวางรากฐานที่ดีให้ประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้มี การปฏิรูประบบการศึกษา การดำเนินโครงการพี่ทหารสานฝัน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และ โครงการพี่ทหารสานฝันสู่ ทำเนียบรัฐบาล เป็นการยกระดับเตรียมความพร้อมสูงสุดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อย่างมี ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning) โดยทีมวิทยากร คณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรง มุ่งกระจายโอกาส ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักในสถาบันชาติ การเป็นพลเมืองที่ดี ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา และมีความเคารพเทิดทูนในสถาบัน พระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด

     โดยโครงการดังกล่าว ได้คัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในพื้นที่ 9 จังหวัด ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 350 คน เข้าทัศนศึกษา ณ ทำเนียบรัฐบาล ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พ.ย.61 โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวพบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โคราชฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 พ.ย.61

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More