กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เมืองสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล

     วันที่ 1 มีนาคม 2561 พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล โดยมี พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

      โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด และความความก้าวหน้าของการโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการไปแล้ว 573 หมู่บ้าน คิดเป็น 23.74 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 2 ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการและชุดวิทยากรระดับตำบลที่จัดโครงการในวันนี้ โดยได้เน้นถึงความสำคัญของโครงการว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชน ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีปรองดอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More