ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เมืองสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล

     วันที่ 1 มีนาคม 2561 พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล โดยมี พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

      โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด และความความก้าวหน้าของการโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการไปแล้ว 573 หมู่บ้าน คิดเป็น 23.74 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 2 ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการและชุดวิทยากรระดับตำบลที่จัดโครงการในวันนี้ โดยได้เน้นถึงความสำคัญของโครงการว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชน ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีปรองดอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 277
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7363
Total views : 441971