กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่อีสานตอนเหนือตรวจเยี่ยมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จังหวัดอุดรธานี

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่อีสานตอนเหนือตรวจเยี่ยมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” บ้านหนองโสกดาว พบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่ พร้อมเสนอแนะข้อคิดให้กับราษฎรในพื้นที่ว่า  “ชุมชนต้องเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา เพราะคนในชุมชนจะรู้ดีว่าปัญหาของชุมชนคืออะไร และควรแก้ไขอย่างไร ปัญหาเล็กน้อยหลายอย่างสามารถร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขได้ตามหลักการพึ่งตนเอง ความสุขอยู่ที่ลมหายใจ พึ่งตนเอง พึ่งกันเอง…”  และปัญหาใดที่เกินกว่าชุมชนจะแก้ไขได้ ให้เสนอแผนงาน/โครงการต่อไป ซึ่งโครงการไทยนิยม ยั่งยืนนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเข้ามารับทราบปัญหาชาวบ้านถึงระดับพื้นที่ในลักษณะปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อร่วมกันคิดร่วมกันหาวิธีการแก้ไขในลักษณะการมีส่วนร่วม รวมถึงรวบรวมปัญหาเสนอต่อหน่วยที่ัรับผิดชอบในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโสกดาว ตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More