ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านห้วยก่องข้าว – บ้านห้วยส้นใต้ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
——————————

     ตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านห้วยก่องข้าว – บ้านห้วยส้นใต้ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการ จำนวน ๘ รายการ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

     ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้แก่บริษัท คูย่งฮวด(๑๙๙๕) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๖,๐๑๒,๕๕๐ บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบ บาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผลผู้ชนะ บ.ห้วยก่องข้าว ปี 61 ช.พัน.6

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 7
Views Today : 195
Views Yesterday : 897
Views Last 30 days : 8228
Total views : 443106