ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
——————————

      ตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพล ทหารราบที่ ๖ ดำเนินการ จำนวน ๗ รายการ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

     ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญารวมช่าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๕,๘๔๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผลผู้ชนะ บ.ห้วยก่องข้าว ปี 61 ช.พัน.6

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 842
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 8248
Total views : 442856