ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๓ – บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
——————————

ตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๓ – บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ ดำเนินการ ดำเนินการ จำนวน ๗ รายการ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ นั้น

     ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญารวมช่าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็น ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวโหลด

ประกาศผลผู้ชนะ บ.โคกสว่าง ปี 61 ช.พัน.6

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 8
Views Today : 108
Views Yesterday : 201
Views Last 30 days : 8230
Total views : 443220