ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านนาหงษ์คำ – บ้านดงมดแดง ตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
——————————

ตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านนาหงษ์คำ – บ้านดงมดแดง ตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองใบพัฒนา โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๕,๒๙๒,๒๑๙ บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผลผู้ชนะ บ.นาหงษ์คำ ปี 61 ช.พัน.3

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 8
Views Today : 108
Views Yesterday : 201
Views Last 30 days : 8230
Total views : 443220