ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านบ.สารภี- ตำบลลุงเขว้า ตำบลสารภีอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
——————————

    ตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ้อม งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านบ.สารภี- ตำบลลุงเขว้า ตำบลสารภีอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓  กองพลทหารราบที่ ๓ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๗๐ รายการ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบพัฒนา โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑,๗๘๘,๔๘๗.๘๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะ ชิ้นส่วนซ่อม บ.สารภี ปี 61 ช.3

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 8
Views Today : 108
Views Yesterday : 201
Views Last 30 days : 8230
Total views : 443220