ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

[ยกเลิก] ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนที่หมดอายุการใช้งาน ของ กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานก่อสร้างโรงนอนทหาร ๙๐ คน และงานก่อสร้างห้องน้ำ- ห้องส้วมทหาร ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[ยกเลิก] ประกาศ

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้าง อาคารทดแทนที่หมดอายุการใช้งาน ของ กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานก่อสร้างโรงนอนทหาร๙๐ คน และงานก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมทหาร ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการ จำนวน ๒๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน 10,๗25,008 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันแปดบาทถ้วน)

ดาวโหลด

4. ลงประกาศ งานโรงนอน พัน.สบร.22 ปี 61

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220