ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนที่หมดอายุการใช้งานของ กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานก่อสร้างโรงนอนทหาร ๙๐ คน และงานก่อสร้างห้องน้ำ- ห้องส้วมทหาร ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนที่หมดอายุการใช้งาน
ของ กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานก่อสร้างโรงนอนทหาร ๙๐ คน
และงานก่อสร้างห้องน้ำ- ห้องส้วมทหาร ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนที่หมดอายุการใช้งาน ของ กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานก่อสร้างโรงนอนทหาร๙๐ คน และงานก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมทหาร ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒  ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการ จำนวน ๒๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน 10,๗25,008 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันแปดบาทถ้วน)

ดาวโหลด

3. งานโรงนอน แบบร่างประกาศ พรบ.60 งานปี61

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 262
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6197
Total views : 444905