กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศเชิญชวน งานซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนา ทภ.2 และ นขต. (ส่วนที่ 1) ของหน่วย ทภ.2, ร.3 พัน.3, กรม ทพ.26, กรมพัฒนา 2, ม.7, ร้อย.ฝรพ.2, ม.6 พัน.6, พัน.สบร.22 บชร.2, ร.3 พัน.2 และ ช.2 พัน.202 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 พัน.202 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More