กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหน่วยทหารของ ทบ. (ส่วนที่ ๑) งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหน่วย ช.๒ พัน.๒๐๒ ประจำปีงบประมาณ 256๖ ให้กับ ช.๒ พัน.๒๐๒ ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More