กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการงานโครงการปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ด าเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More