กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยโสธร

     กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย จำนวน 7 อำเภอ (อ.ป่าติ้ว, อ.คำเขื่อนแก้ว, อ.มหาชนะชัย, อ.ค้อวัง, อ.กุดชุม, อ.ไทยเจริญ และ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร) ที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย พร้อมหาแนวทางการแก้ไข ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในการระบายน้ำ ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด เพราะการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือนร้อนเป็นเรื่องสำคัญเราจะนิ่งดูดายไม่ได้

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More