กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร

     กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ในบริเวณพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย พิธีประดับยศให้กำลังพลที่เกษียณอายุราชการ พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีลอดซุ้มกระบี่ มอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และพิธีสวนสนามเทิดเกียรติฯ ที่ สโมสรร่วมเริงไชย
     สำหรับพิธีสวนสนามเพื่อเทิดเกียรติให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ โดยมี พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองเสนาธิการทหาร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการชั้นนายพล และผู้ที่เกษียณอายุราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยประกอบกำลังด้วย กองบังคับการกองผสม โดยมี พันเอก ชิษณุชา กาญจนอัครเดช ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 2 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นผู้บังคับกองผสม และ 5 กองพันสวนสนาม 1 กองร้อยวิ่งสนาม ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3, กองพันทหารม้าที่ 8 กองพลทหารราบที่ 3, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6, กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2, กองพันทหารสื่อสารที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2
     แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ที่เกษียณอายุราชการว่า “การปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบถ้วนสมบูรณ์ในวันนี้ ทุกท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก และประเทศชาตินานัปการ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นทหารที่มีความเสียสละ กล้าหาญ ดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี สมกับการเป็นทหารหาญของชาติ ที่ได้ทำหน้าที่อันมีเกียรติสูงยิ่ง เพื่อรักษาเอกราช อธิปไตยของชาติ เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และปกป้องช่วยเหลือประชาชน ทำให้กองทัพมีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างสง่างาม และได้รับความเชื่อถือในฐานะสถาบันหลักด้านความมั่นคงที่พร้อมอยู่เคียงข้างประเทศชาติและประชาชนในทุกโอกาส คุณูปการที่ท่านได้สร้างสมไว้ตลอดระยะเวลารับราชการ แสดงออกถึงการยึดมั่นในอุดมการณ์ของกองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและจะเป็นแบบอย่างของกำลังพลในกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบกต่อไป”
     การประกอบพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของกองทัพภาคที่ 2 นั้น ได้กระทำเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนคุณความดีเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการของกองทัพภาคที่ 2 และที่เคยรับราชการในกองทัพภาคที่ 2 ที่รับราชการ รับใช้ประเทศชาติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อเสริมสร้างกองทัพจนเกิดผลดีแก่ทางราชการ ทำให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุขแก่ประเทศชาติ และประชาชน จนกระทั่งครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More