กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

     กองทัพภาคที่ 2 จัดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565) โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ที่ อาคารยุทธไชย กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีการใช้ภาษาที่ดี และมีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ดีเยี่ยม จากหน่วยที่จัดตั้งหน่วยฝึก หรือผู้ที่ทำหน้าที่ครูสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย จากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 60 นาย เข้าฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2565
     โดยเชิญ นายกองเอก ธารณา คชเสนี, ว่าที่ร้อยตรี น้ำเพ็ชร์ คชเสนี สัตยารักษ์ และ ดร.ลักษิกา เจริญศรี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และได้รับการสนับสนุนผู้ช่วยวิทยากร จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ การเทิดพระเกียรติ พระราชประวัติ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More