กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

“ไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความมั่นคง”

     พลตรี สมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในภาค 2 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช. เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงของชาติ ณ ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2565
     โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนปรัชญาความมั่นคง หรือ ทปค. และผู้ประสานจากส่วนราชการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการประสานงาน ระหว่างกลุ่มเครือข่ายกับส่วนราชการ จำนวน 25 คน จากตำบลเป้าหมาย 6 ตำบล ตามโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งการฝึกอบรมเพื่อการขยายเครือข่ายมวลชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมได้รับการปลูกฝังความคิด อุดมการณ์รักชาติ เข้ามามีส่วนร่วมและทำงาน การป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง พร้อมร่วมกันจัดตั้งเป็นเครือข่าย ผู้นำจิตอาสาขั้นต้นตามกรอบแนวทางของทุนปรัชญา เพื่อความมั่นคง อย่างมีพลัง
     และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหา ภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในพื้นที่ระดับตำบลที่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชน เป็นแผนที่มีความเป็นไปได้และมีความเชื่อมั่นในแผนนั้น จนพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนนั้น อย่างเต็มความสามารถ พร้อมที่จะกล้านำเสนอแผนที่เกินความสามารถของเครือข่าย ให้หน่วยงาน องค์กรอื่น นำไปดำเนินการให้ หรือนำไปบูรณาการกับหน่วยงานที่สูงขึ้นในระดับต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More