กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รอง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ ด้านส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS Train The Trainer) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ ทภ.2

     เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 เวลา 0930 – 1000 พล.ต. สมบัติ จินดาศรี รอง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ ด้านส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS Train The Trainer) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ ทภ.2 ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งกำลังด้านบัญชีคุมและด้านคลัง ในงานการเบิก – จ่าย สป.2 และ 4 และการเบิก – จ่าย สป.5 จากหน่วยสนับสนุน (บชร.2, มทบ.22, มทบ.23, มทบ.24, มทบ.25, มทบ.26, มทบ.27, มทบ.28, มทบ.29 และ มทบ.210 รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 70 นาย)
     วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพของกำลังพล สามารถนำไปขยายผล และเป็นการสร้างเครือข่าย พัฒนาองค์ความรู้ ในการใช้งานระบบสารสนเทศสายงานส่งกำลังบำรุง ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More