กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) จ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ ให้กับหน่วย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ด าเนินการ

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) จ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ ให้กับหน่วย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ด าเนินการ

ดาวโหลด

3. ปปช.
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More