กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการเสริมสร้างกำลังพลเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ประจำปี 2565

     พลตรี สมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการเสริมสร้างกำลังพลเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ประจำปี 2565 ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่โครงการพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคง กองทัพภาคที่ 2 และประสานความร่วมมือกับฝ่ายพลเรือนให้มีความประสานสอดคล้อง เกื้อกูลการปฏิบัติต่อกันในทุกพันธกิจตามแนวความคิดในการสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของ กองทัพบก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างคน ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้มีความมั่นคงสงบเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงตามแนวชายแดน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More