กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2565

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยในปีนี้ ได้จัดกำลังเพียง 1 กองพันสวนสนาม เพื่อป้องกันการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวม 166 นาย พร้อมเชิญธงชัยเฉลิมพลจากกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 และกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และทหารกองประจำการ ที่ยังไม่เคยปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารบก ทหารอากาศ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันโท ธนาคม เลื่อนทอง เป็นผู้บังคับกองพัน และเป็นผู้ควบคุมแถวเป็นส่วนรวม พร้อมทั้งนำกำลังพลที่ร่วมในพิธีทุกนายเปล่งสัจจะวาจาปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงความพร้อมเป็นทหารของชาติโดยสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ยึดมั่น และรักษาสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้ต่อธงชัยเฉลิมพลอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่กำลังพลทุกนายจะต้องปฏิบัติไปตลอดชีวิตในฐานะทหารของชาติ พร้อมทั้งให้มีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะช่วยกันปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ มีความอดทน มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และอุดมการณ์ของการเป็นทหารอาชีพ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม ประชาชน และปกป้องค้ำจุนประเทศชาติให้มีความมั่นคง เพราะทหารมีหน้าที่พิทักษ์ ปกป้องรักษาแผ่นดิน และบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขสืบไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More