กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     พล.ต.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.มทบ.21 ได้จัดหาทีวีสี จำนวน 2 เครื่อง เพื่อนำมามอบให้กับ เรือนรับรอง มทบ.21 เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสิ่งอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์ครบครัน มีความทันสมัย สามารถรองรับผู้ที่มาพักอาศัยให้เกิดความพึงพอใจ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องพักและเขตสุขาภิบาล ตลอดจนให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เรือนรับรอง มทบ.21 ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม ทัดเทียมกับที่พักในระดับเดียวกัน ณ เรือนรับรอง มทบ.21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More