กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พล.ม.3 ออกรับซื้อข้าวเปลือกช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ

     พล.ม.3 จัดกำลังพลออกรับซื้อข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ จาก นางถิน แสนสีมน อายุ 70 ปี และนางปุ่น คำสิงห์ อายุ 72 ปี ชึ่งอาศัยอยู่ บ.บัวบาน ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
     รับซื้อข้าวเปลือกจำนวน 690 ก.ก.ๆ ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 6,900 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เพื่อนำมาสีที่โรงสีข้าวของหน่วย นำไปให้น้องๆทหารบริโภค และจำหน่ายราคาถูกให้กับกำลังพลต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More