ข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ
การมอบทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติให้มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,741 ทุน เป็นเงิน 5,001,300.-บาท (ห้าล้านหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) มอบให้กับ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และมอบให้กับผู้แทนจังหวัดทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนการกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามแนวความคิดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เริ่มจดทะเบียน เป็นมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2528 เริ่มแรกมูลนิธิฯ มีเงินกองทุนเพียงสามล้านบาท สืบเนื่องมาจากความศรัทธาและความเคารพนับถือต่อท่าน พลเอกเปรมฯ จึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกๆ ปี จนทำให้ ณ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเงินทั้งสิ้น 80,845,057.43.-บาท เป็นเงินกองทุนจำนวน 77,000,000.-บาท เงินบริจาคคงเหลือจากปีที่ผ่านมา 2,207,855.40.-บาท และดอกเบี้ยปีนี้ 1,637,202.03.-บาท จนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 55,491 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 143,350,600 บาท โดยในวันนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ จำนวน 99 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,152,260.00.-บาท (สีี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
 
ในโอกาสนี้ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญู และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการทำความดี ตามที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างตลอดมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 4
Views Today : 364
Views Yesterday : 177
Views Last 30 days : 9322
Total views : 417261