กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2564

     พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 / รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2564 ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
     ในวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันสถาปนาวันไทยอาสาป้องกันชาติขึ้น โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีความร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือในการดำเนินกิจการไทยอาสาป้องกันชาติ โดยในวันนี้ได้มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เทศบาล อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และมวลชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่วีรชนที่ได้เสียสละชีพเพื่อประเทศชาติในอดีต หลังจากนั้นได้เดินทางไปสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 2 อีกด้วย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More