กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพบกเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 พร้อมกันทั้ง ทบ.

ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ประธานในพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ดำริให้ทุกหน่วยดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการประสานส่วนราชการในพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกันทั่วประเทศ และกองทัพบกได้กระทำพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” และปล่อยขบวนรถ ร่วมกับหน่วยงานภาคีในระดับภูมิภาค ที่กองบัญชาการกองทัพบกในวันนี้
      ในปีนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการฯ ณ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5, การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมตรวจความพร้อมพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง และปล่อยขบวนรถ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ดังนี้
– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 21 จัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 กองร้อย (40 นาย) พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน
– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 3 จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 คัน จัดรถผลิตน้ำประปา จำนวน 1 คัน
– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 2 จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน จัดรถขุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน 1 คัน รถเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 คัน
– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน จัดรถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน และจัดรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน เพื่อประกอบอาหารสำหรับ ชุดบรรเทาสาธารณภัยที่ออกปฏิบัติภารกิจ
      สำหรับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในอัตราเข้าร่วมการตรวจความพร้อมการด้านการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วนมีความร่วมมือ และความพร้อมในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที และเต็มขีดความสามารถ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More