กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3
หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง ทภ.2 หน่วยเจ้าของงบประมาณ ทภ.2 และ นขต.

ดาวโหลด

แผนและผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More