กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เปิดการอบรมการจัดตั้ง ไทยอาสาป้องกันชาติ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการอบรมการจัดตั้ง ไทยอาสาป้องกันชาติ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้กำหนดให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความรักความสามัคคีและมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีภูมิคุ้มกันสามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป็นกำลังหลักในการรวมพลังมวลชนในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่จะกระทำในโอกาสสำคัญต่าง ๆ การฝึกอบรมดำเนินการในวันที่ 18-19 ก.พ. 64 มีผู้เข้ารับการฝึกจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ รวม จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More