กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

โครงการกองทัพบกสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล

พันเอก วีระยุทธ รักศิลป์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ให้กับ นายครองศิลป์ สังเกตกิจ นาง สมใจ จุไรย์ ตามโครงการกองทัพบกสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล ณ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
     ทั้งสองคนนั้น มีรายได้หลักในการเลี้ยงชีพด้วยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรับจ้างทั่วไป เดิมสภาพบ้านเก่า ทรุดโทรมอย่างมาก ไม่มีความปลอดภัยในการพักอาศัย ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างยิ่ง สำหรับโครงการฯนี้ หน่วยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในหลายครอบครัวพื้นที่ชายแดน เป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ ให้พัฒนาคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น โดยงบประมาณในการก่อสร้าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมกันสนับสนุน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More