กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์(๔๔.๑๐.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญารวมช่าง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๔,๙๘๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวโหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ลง-17-ธค-63-1

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More