กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รอง เสธ.ทบ.  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานด้านจิตอาสาพระราชทานภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563   พล.ท. วิชาญ สุขสง รอง เสธ.ทบ.  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานด้านจิตอาสาพระราชทานภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร การปฏิบัติงานที่สำคัญในห่วงที่ผ่านมา, การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือระหว่าง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดฯ ในพื้นที่เพื่อจัดสรรให้เป็นแกนนำจิตอาสาภัยพิบัติในระดับตำบล ซึ่งมีแผนดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำท้องถิ่น ให้ครบทั้ง 20 จังหวัด ปัจจุบันดำเนินการฝึกอบรมแล้ว 13 จังหวัด

     การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กองทัพภาคที่ 2 ได้เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน จำนวน 12 โครงการ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา นครพนม และ มหาสารคราม สามารถเพิ่มความจุกักเก็บน้ำ 2,420,000 ลูกบาตรเมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 12,610 ไร่  และมีแผนที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำขึ้นอีกในอนาคต

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More