กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 เวลา 1400 น. พล.ท.พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563 ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ถูกประกาศให้เป็นเขต ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) จำนวน 8 จังหวัด (นครพนม, มหาสารคาม, บึงกาฬ, หนองคาย, บุรีรัมย์, กาฬสินธุ์สกลนคร และ นครราชสีมา) รวม 46 อำเภอ 287 ตำบล 2,735 หมู่บ้าน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ กองทัพบก จึงได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายนำศักยภาพด้าน กำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการขนส่งน้ำอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรง โดยมีกำหนดกระทำพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้

โดยในปีนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการฯ โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน, สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5, การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้มีการสนับสนุนกำลังพล และยุทธปกรณ์จากหน่วยทหาร ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน 34 คัน รถผลิตน้ำดื่ม 3 คัน รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำ 1 คัน รถครัวสนาม 1 คัน และรถยนต์บรรทุกกำลังพลชุดช่างทั่วไป 3 คัน กำลังพล 120 คน

ซึ่งการดำเนินโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ทั้ง 15 แห่งได้จัดเตรียมรถน้ำจำนวน 98 คัน พร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าให้การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในการได้ทันที และภายหลังจากปล่อยขบวนในวันนี้ จะได้เดินทางไปไปแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง และ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More