กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือทุกภาคส่วน ติดตามการให้การช่วยเหลือประชาชนหลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     นาย สฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือทุกภาคส่วน ติดตามการให้การช่วยเหลือประชาชนหลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     สรุปความเสียหายเบื้องต้น ตามข้อมูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ผลกระทบ 25 อำเภอ, 189 ตำบล, 1,724 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 42,383 ครัวเรือน จำนวน 159,692 คน และ อพยพ 21,691 คน ผลกระทบดังกล่าวเป็นผลเบื้องต้นจากการสำรวจเมื่อ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ในส่วนด้านอื่นๆ ทั้งพื้นที่เกษตร ด้านปศุสัตว์ และหน่วยงานราชการต่างๆ จึงได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางเยียวยาให้เกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยมี พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More